Centerpartiet

90-dagarsgaranti ska införas för ungdomar i EU
A-kassan ska baseras på den arbetslöses inkomst
A-kassan ska skötas av facket
Administrationen för lärare ska minska
Akademiska hus ska få bygga och förvalta studentbostäder
Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort
Alla elever ska ha tillgång till gratis läxhjälp
Alla ska kunna resa med kollektivtrafik anonymt
Arbetsförmedlingen ska ägna sig åt jobbförmedling
Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad
Arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskola
Arbetsmiljöverket ska få ökade resurser
Arrangörer av evenemang ska ersätta polisen för bevakning
Avgiften för utgivarbevis ska avskaffas
Avgiften till a-kassan ska sänkas
Avskaffa höga roamingavgifter i EU
Barn och ungdomar under 19 år ska alltid få avgiftsfri primärvård
Barn ska kunna befrias från skolplikt på grund av religösa skäl
Barnaga ska förbjudas i hela EU
Barnbidraget ska höjas
Barnkonventionen ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen
Begränsa antalet friskolor
Bensinskatten ska sänkas
Biblioteksersättningen ska gälla även e-böcker
Brevhemligheten ska gälla även i den digitala världen
Brottsoffermyndigheten ska få mer resurser
Budbärarimmunitet ska gälla på internet
Civilkuragelag ska införas
Den särskilda terroristlagstiftningen ska avskaffas
Det ska vara lättare att beviljas skuldsanering
Det ska vara olagligt att deltaga i träningsläger tillsammans med terrorgrupper
Det ska vara samma moms på e-böcker som på vanliga böcker
Det ska vara samma skatt på pension och lön
Det ska vara tillåtet att övervaka anställdas privata elektroniska kommunikation
Doktorander ska ha rätt till en bihandledare och mentorer
Ekobrottsmyndigheten ska få ökade resurser
Elever och studenter ska få större inflytande i skolan
Elever ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan
Elitklubbar ska vara ansvariga för säkerheten vid sina evenemang
Elitskolor ska tillåtas på högstadiet
Elskatten ska sänkas
Ett system ska införas som anonymiserar ansökningar till jobb för att motverka diskriminering
Ett tredje juridiskt kön ska införas
EU ska fördela mer makt till folkvalda representanter
EU ska förhindra import av olagligt avverkat timmer
EU-parlamentsledamöters röster ska redovisas öppet
EU:s export- och marknadsstöd till jordbruket ska avskaffas
EU:s exportavdrag för levande djur ska avskaffas
EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer ska avskaffas
EU:s handelshinder mot fattiga länder ska avskaffas
EU:s jordbruksbudget ska minskas
EU:s makt över medlemsländerna ska minska
Exportstödet till Svenska företag ska ökas
Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl
Friskolor ska ha rätt att sköta sina egna köer
Fritidspedagoger ska ges lärarlegitimation
Fyraprocentspärren i valet till Europaparlamentet ska avskaffas
Förbjud reklam som riktas till barn
Förskoleklass ska vara obligatorisk
Försvaret ska få mindre resurser
Föräldrapenningen ska höjas
Hets mot folkgrupp ska omfatta även könsidentitet
Hindra ytterligare EU-skatter
Hur lång tid ska handläggningen av uppehållstillstånd maximalt ta?
Höga nivåer av transfetter i livsmedel ska förbjudas
Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet
Idrottsföreningar ska få sänkta bidrag
Import av varor där djur utsatts för lidande ska förbjudas
INDECT ska läggas ner
Inför en byggbonus för studentbostäder och små lägenheter
Inför en djurvälfärdsersättning
Inför en gemensam konsumentlagstiftning i EU
Inför en gymnasiegaranti
Inför en samlad lag för allmän kommunikationshemlighet
Inför en skattereduktion för forskning och utveckling i små och medelstora företag.
Inför en sommartermin i högskolan
Inför engångsskatt för de fyra storbankerna
Inför ett digitalt bibliotek för utlåning via internet
Inför ett stimulansbidrag för musik- och kulturskolor
Inför ett utbildningskontrakt
Inför extratjänster
Inför förbud mot könsdiskriminerande reklam
Inför förslaget om Landsbygdslyft
Inför krav i svenska språket för medborgarskap
Inför krav på kunskaper om svenska samhället för medborgarskap
Inför marknadshyror
Inför möjligheten till verkliga livstidsstraff
Inför produktionsstöd till byggbolag
Inför yrkesintroduktionsjobb
Inkomstskatten ska höjas för höginkomsttagare
Inrätta en nationell djurskyddspolis
Integrera den europeiska elmarknaden
Internationella kvinnodagen ska bli en helgdag
Ipred-lagen ska rivas upp
Kameraövervakning i skolor ska vara tillåten
Kameror för att övervaka personalen på arbetsplatser ska vara tillåten
Kostnader för tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvård
Kostnadsfri frukost ska erbjudas i grundskolan
Krav på att man ska ha varit bosatt i landet minst 10 år för medborgarskap
LAS ska vara lika för timanställda och månadsanställda
Lex Laval ska rivas upp
Licensjakt på varg ska vara tillåten
Lägstanivån i a-kassan ska höjas
Läromedel som skolor köper in ska ha öppna licenser
Läxhjälp skall ingå i RUT-avdraget
Löften om anonymitet för forskningsobjekt ska väga tyngre än offentlighetsprincipen
Meddelarfriheten ska gälla alla medier
Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg
Medicinpatent ska avskaffas
Miljö- och landsbygdsstödet ska minskas
Minimiskatten för alkohol ska höjas i EU
Minska det administrativa arbetet för läkare och sjuksköterskor
Moderskapspresumtion ska införas där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn
Nationella prov ska rättas av en annan skola eller centralt
Normalarbetstiden ska sänkas
Nyanländas etableringsersättning bör sänkas
Offentlighetsprincipen ska stärkas
Offentlighetsprincipen ska även gälla företag vars verksamhet betalas med skattemedel
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång
Personer som fått medborgarskap eller uppehållstillstånd på felaktiga grunder ska kunna få dessa indragna
Personer som jobbar deltid ska ha samma rätt till a-kassa som vid heltid
Persontransportbolag ska kunna begära personuppgifter för inrikes resor
Polisen ska få använda brottsprovokation
Polisens resurser ska öka
Polisutbildningen ska bli till en högskoleutbildning
Privatisera fler statliga företag
Prover från biobanker ska få lämnas ut till rättsväsendet
Psykoterapeuter, kuratorer, psykologer och skolsköterskor i skolan ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor
Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU
Reglera vilka idrottsevenemang som ska få sändas fritt i hela landet
Religösa inslag i skolan ska vara tillåtet
Riksinternat ska jämställas med vanliga friskolor
Rot-avdraget ska avskaffas
Rut-avdraget ska avskaffas
Rätten att vidta fackliga åtgärder över gränserna ska vara en rättighet i EU
Rösträttsåldern ska sänkas
Scenkonstallianserna ska få ökat anslag
Sexköpslagen ska avskaffas
SJ ska ha ensamrätten till all nationell tågtrafik
Skapa ett europeiskt FBI
Skattebetalarna ska finansiera utveckling av nya läkemedel
Skilj på tidpunkten för riksdagsval samt kommun- och landstingsval
Skolor ska få avlyssna elevers privata kommunikation
Skolorna ska ha gå över helt till öppen mjukvara
Skärp reglerna kring anhöriginvandring
Skärp straffet för djurplågeri
Skärpa straffen för brott riktade mot personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Slopa preskriptionstid för grova brott
Småföretag ska få lagskydd mot rättsprocesser som rör immaterialrätt
Socialbidraget för barnfamiljer ska täcka kostnader för dator och internet
Spärren för att ett parti ska komma in i riksdagen ska vara på 2%
Staten ska ansvara för Sveriges kyrkor
Statliga museer ska ha fri entré
Straffet för hot mot politiker ska skärpas
Stupstocken i sjukförsäkringen ska tas bort
Svenska löner och villkor gälla för alla som arbetar i Sverige
Sverige ska få ett permanent undantag från att införa euron
Sverige ska gå med i europluspakten
Sverige ska ha en folkomröstning varje gång mer makt ska flyttas till Bryssel
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer
Sverige ska omförhandla Schengenavtalet
Sverige ska omförhandla sitt medlemskap i EU
Sverige ska verka för att alla rika länder hjälps åt att ta emot flyktingar
Sverige ska verka för bindande utsläppskrav på personbilar i EU
Sveriges utlandstrupper ska återkallas
Sänk bolagsskatten
Sänk personvalsspärren
Ta bort alla gränshinder mot omvärlden
Tandvård ska ingå i sjukförsäkringen
Tull och kustbevakning ska få ökade resurser
Tvångsvård ska förbjudas
Underhållsstödet ska höjas
Underlätta för enskilda personer att leverera egenproducerade el
Varumärkesskydd ska bara accepteras så länge det fungerar som konsumentskydd
Vinster i välfärden ska vara tillåtet
Vistelse i Sverige utan tillstånd ska vara ett brott
Våldsbrott ska bestraffas hårdare
Vårdnadsbidraget ska höjas
Whistleblowers ska skyddas
Åldern för allmän förskola ska sänkas
Öka andelen utjämningsmandat
Öka antal djurskyddskontroller
Öka antalet trygghetsboenden
Överfiske ska vara olagligt

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback